Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæg nr. 18 vedr. grundvandssikrende skovrejsning ved Biersted

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 2.september 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 18 endeligt.

Et overordnet formål med projektet er at øge grundvandbeskyttelsen i indsatsområder ved at etablere fredskov. Desuden er formålet med skovrejsning at skabe, bevare og øge skovens biologiske mangfoldighed og sikre, at hensyn til landskab, natur, kulturmiljø, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses – såvel eksisterende værdier, som potentialer.
Projektområdet er samarbejdspartnernes hensigtserklæring for skovrejsningsprojektets mulige udstrækning og afgrænsning. Der er ikke lavet en detaljeret planlægning for indretning af projektområdet og det ønskede skovrejsningsområde.

Høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 vedr. grundvandsikrende skovrejsning ved Biersted har været udsendt i offentlig høring i 4 uger, fra den 28. juni 2019 til og med den 26. juli 2019. Der er i høring perioden kommet 3 bemærkninger til forslaget. Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag har ikke givet anledning til ændringer i de endelige planer. Høringssvar omhandler

  1. Aalborg Historiske Museum gør opmærksom på, at der er væsentlige arkæologiske interesser i området. Frednings zoner omkring de eksisterende gravhøje skal friholdes og alle forhistoriske kulturspor skal beskyttes. Derfor anbefaler museet, at området planlægges som lysninger i skoven, samt at der gennemføres arkæologiske undersøgelser før skovrejsning.
  2. Forsvarsministeriets Ejendomstyrelsen gør opmærksom på, at projektområdet ligger i radius 6-8 km fra Flyvestation Aalborg og rejsning af skov kan påvirke indflyvningen til Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn. Styrelsen anmoder om en mere detaljeret beskrivelse af projektet, så mulige påvirkninger kan undersøges nærmere. 
  3. Aalborg Stift bemærker, at det er vanskeligt at se, hvorledes Aabybro Kirke og Biersted Kirke bliver påvirket af den påtænkte skovrejsning, og hvilken visuel betydning det vil have. Derfor ønsker Aalborg Stift at indgå i dialog med de projektansvarlige (Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen).

Der er udført en screening af planforslaget iht. Miljøvurderinglovens kap. 4. Screeningen viser, at de ændringer og muligheder kommuneplantillægget giver, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Miljøpåvirkningen vurderes at være af overvejende positiv karakter i form af grundvandbeskyttelse, bedre biodiversitet og øgede friluftslivs muligheder.


Kommuneplantillægget er udelukkende en ændring af udpegningen af skovrejsningsområder i kommuneplanen. Såfremt skovrejsning efterfølgende ønskes realiseret, vil der blive fremsendt et konkret projekt for skovrejsningen.


Ved udarbejdelse af konkret projekt vil der blive udarbejdet konkret beplantningsplan med beplantningshøjder og -art. Det vil blive undersøgt, hvorvidt skovrejsningen påvirker omgivelserne, herunder visuelle påvirkninger af kulturhistoriske elementer, samt påvirkning af indflyvningen til Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn. Der vil blive taget hensyn til de forhistoriske kulturspor og frednings zoner omkring fortidsminder.

Det konkrete skovrejsningsprojekt skal screenes iht. Miljøvurderinglovens kap. 6. I forbindelse med denne sagsbehandling, vil de berørte parter blive hørt igen.

Klage m.v.

Den endelige vedtagelse af planen kan påklages for så vidt angår retlige forhold.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, planerne er offentliggjort, jf. vedlagte klagevejledning.

 

Yderligere oplysninger

Du/I er velkommen til at kontakte Alicja Jolanta Sørensen på telefon 7257 7637 eller på cjs@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

 

Klage- og søgsmålsvejledning Planloven

Hvad kan der klages over?
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.

Afgørelser efter planloven er blandt andet:
• Landzoneafgørelser
• Afgørelser om lokalplandispensationer
• Afgørelser om lokalplanpligt
• VVM-tilladelser
• VVM-screeninger
• Ekspropriationsafgørelser

Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?
• Ministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk.